Algemene gebruikersvoorwaarden

De website

  ANIMAL RESEARCH APP

De smartphone applicatie

  Animal Research APP

    (beiden hierna genoemd "het platform")

zijn een initiatief van:

  Animal Research Asbl
  Rue Eudore Davio 33 4102 Ougrée
  Bedrijfsnummer (BCE/TVA) : BE0744541019
  E-mail : Bluppolo@animal-research.be
  Telefoon : 0499605473

    (hierna "Animal Research Vzw")

1. Toepassingsgebied

Deze algemene gebruiksvoorwaarden (hierna de "AGV") zijn van toepassing op elk bezoek of gebruik van het Platform en zijn informatie door een internetgebruiker (hierna de "Gebruiker").

Door het Platform te bezoeken of te gebruiken erkent de Gebruiker dat hij deze AGV heeft gelezen en de daarin vermelde rechten en plichten uitdrukkelijk aanvaardt.

In uitzonderlijke gevallen kan bij schriftelijke overeenkomst van de bepalingen van de AGV worden afgeweken. Deze afwijkingen kunnen bestaan uit de wijziging, toevoeging of schrapping van de clausules waarop zij betrekking hebben en laten de toepassing van de overige bepalingen van de AGV onverlet.

Wij behouden ons het recht voor onze AGV te allen tijde te wijzigen, zonder voorafgaande kennisgeving. Wij zullen echter de voorwaarden toepassen die van kracht waren op het moment dat u ons Platform gebruikt heeft.

2. Plateform

a. Toegang en gebruik

Wij nemen alle redelijke en noodzakelijke maatregelen om de goede werking, veiligheid en toegankelijkheid van ons Platform te waarborgen. Wij kunnen echter geen garantie bieden voor absolute werkbaarheid en ons optreden moet dan ook worden beschouwd als gedekt door een middelenverbintenis.

Het gebruik van het Platform is altijd op eigen risico van de Gebruiker. Daarom zijn wij niet verantwoordelijk voor schade die kan voortvloeien uit eventuele storingen, onderbrekingen, defecten of schadelijke elementen op het Platform.

Wij behouden ons het recht de toegang tot het Platform te beperken of de werking ervan op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving stop te zetten..

b. Inhoud

Animal Research vzw bepaalt grotendeels de inhoud van het Platform en besteedt veel zorg aan de gepubliceerde informatie. Wij nemen alle mogelijke maatregelen om ons Platform zo volledig, nauwkeurig en actueel mogelijk te houden, ook wanneer de informatie daarop door derden wordt verstrekt. Wij behouden ons het recht voor om het Platform en zijn inhoud te allen tijde te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen zonder hiervoor aansprakelijk te zijn.

Animal Research vzw kan geen absolute garantie bieden betreffende de kwaliteit van de informatie op het Platform. Het is daarom mogelijk dat deze informatie niet altijd volledig, nauwkeurig, voldoende precies of actueel is. Bijgevolg kan Animal Research vzw niet aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade die de Gebruiker zou kunnen lijden als gevolg van de informatie op het Platform.

Als enige inhoud op het Platform de wet of de rechten van derden schendt, of onethisch is, vragen wij u ons zo snel mogelijk per e-mail te informeren zodat wij passende maatregelen kunnen nemen.

Het downloaden vanaf het Platform gebeurt altijd op risico van de Gebruiker. Animal Research vzw kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade als gevolg van dergelijke downloads, zoals verlies van gegevens of schade aan het computersysteem van de Gebruiker, die volledig en uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de Gebruiker valt.

c. Diensten alleen voor geregistreerde Gebruikers

1) Inschrijving

De toegang tot bepaalde diensten is afhankelijk van de inschrijving van de Gebruiker.

Registratie en toegang tot de diensten van het Platform zijn uitsluitend voorbehouden aan juridisch bekwame personen die het online beschikbare registratieformulier op het Platform hebben ingevuld en deze AGV hebben gelezen.

Bij zijn inschrijving verbindt de Gebruiker zich ertoe nauwkeurige, oprechte en actuele informatie over zichzelf en zijn burgerlijke staat te verstrekken. De Gebruiker moet ook regelmatig de gegevens die op hem/haar betrekking hebben, controleren om de juistheid ervan te handhaven.

De Gebruiker moet daarom een geldig e-mailadres opgeven, waarnaar het Platform hem een bevestiging van zijn inschrijving op zijn diensten zal sturen. Een e-mailadres mag niet meermaals worden gebruikt om zich voor diensten in te schrijven.

Elke mededeling van het Platform en zijn partners wordt derhalve geacht door de Gebruiker te zijn ontvangen en gelezen. De Gebruiker verbindt zich er derhalve toe de op dit e-mailadres ontvangen berichten regelmatig te raadplegen en zo nodig binnen een redelijke termijn te beantwoorden.

Slechts één inschrijving per persoon is toegestaan.

De Gebruiker krijgt een identificatiecode waarmee hij toegang krijgt tot een voor hem/haar gereserveerd gedeelte (hierna "Gebruikersruimte"), naast het invoeren van zijn wachtwoord.

De aanmelding is definitief, maar het wachtwoord kan door de Gebruiker online worden gewijzigd in de Gebruikersruimte. Het wachtwoord is persoonlijk en vertrouwelijk, en de Gebruiker verbindt zich ertoe het niet aan derden mee te delen.

Animal Research vzw behoudt zich het recht voor om een verzoek tot inschrijving op de diensten van het Platform te weigeren indien de Gebruiker de AGV niet naleeft.

2) Uitschrijving

Gebruikers die regelmatig geregistreerd zijn, kunnen te allen tijde verzoeken om van het Platform verwijderd te worden door naar de daarvoor bestemde pagina in hun Gebruikersruimte te gaan. Elke uitschrijving van het Platform zal zo snel mogelijk nadat de Gebruiker het daartoe bestemde formulier heeft ingevuld, van kracht worden.

d. Door de Gebruiker gepubliceerde inhoud

De Gebruiker verbindt zich ertoe de geldende wetten na te leven via al zijn publicaties op het Platform. Hij/zij zal bijzondere aandacht besteden aan de belangen van derden, aan inhoud met een aanstootgevend karakter en aan inhoud die in strijd kan zijn met de openbare orde of de goede zeden. De Gebruiker blijft verantwoordelijk voor alle op het Platform gepubliceerde inhoud.

Het Platform kan elke publicatie modereren en het online plaatsen van inhoud weigeren zonder enige rechtvaardiging te hoeven geven. Evenzo kan de door een Gebruiker gepubliceerde inhoud zonder reden of vertraging worden gewijzigd of verwijderd.

Door te publiceren op het Platform, verleent de Gebruiker aan Animal Research vzw, gratis en op niet-exclusieve basis, het recht om de gepubliceerde inhoud weer te geven, te reproduceren, aan te passen, te wijzigen, te distribueren en te verspreiden, direct of indirect en op elk medium en over de hele wereld.

3. Links naar andere websites

Het Platform kan links of hyperlinks naar externe websites bevatten. Dergelijke links impliceren niet automatisch een relatie tussen Animal Research vzw en de externe website of zelfs maar een impliciete instemming met de inhoud van dergelijke externe websites.

Animal Research vzw heeft geen controle over externe websites. Wij zijn dan ook niet verantwoordelijk voor het veilig en correct functioneren van hyperlinks en hun eindbestemming. Zodra de Gebruiker op de hyperlink klikt, verlaat hij/zij het Platform. Wij kunnen derhalve niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele latere schade.

4. Intellectueel eigendom

De structuur van het Platform, alsmede de teksten, grafische voorstellingen, afbeeldingen, foto's, geluiden, video's, databanken, computertoepassingen, enz. die er deel van uitmaken of die via het Platform toegankelijk zijn, zijn eigendom van de uitgever en worden als zodanig beschermd door de geldende wetgeving inzake intellectuele eigendom.

Elke gehele of gedeeltelijke weergave, reproductie, aanpassing of exploitatie van de door het Platform aangeboden inhoud, merken en diensten, door welk procédé dan ook, zonder voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de uitgever, is strikt verboden, met uitzondering van de elementen die op het Platform uitdrukkelijk als vrij van rechten zijn aangeduid.

De PlatformGebruiker krijgt een beperkt recht op toegang, gebruik en weergave van het Platform en zijn inhoud. Dit recht wordt verleend op niet-exclusieve, niet-overdraagbare basis en mag alleen worden gebruikt voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden. Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming is het de Gebruikers niet toegestaan de beschermde elementen geheel of gedeeltelijk te wijzigen, te reproduceren, te vertalen, te distribueren, te verkopen of mee te delen aan het publiek.

Het is de Gebruiker verboden gegevens aan het Platform toe te voegen die de inhoud of het uiterlijk ervan wijzigen of kunnen wijzigen.

5. Bescherming van persoonsgegevens

De persoonsgegevens die door de Gebruiker worden verstrekt bij het bezoeken of gebruiken van het Platform worden uitsluitend voor interne doeleinden verzameld en verwerkt door Animal Research vzw. Animal Research vzw verzekert haar Gebruikers dat zij het grootste belang hecht aan de bescherming van hun privacy en persoonsgegevens, en dat zij zich steeds inzet voor een duidelijke en transparante communicatie op dit punt.

Animal Research vzw verbindt zich ertoe de toepasselijke wetgeving ter zake na te leven, namelijk de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en de Europese verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

De persoonsgegevens van de Gebruiker worden verwerkt in overeenstemming met het Privacybeleid dat beschikbaar is op het Platform.

6. Toepasselijk recht en jurisdictie

Deze AGV vallen onder het Belgische recht.

In geval van een geschil en bij gebreke van een minnelijke schikking zal het geschil worden voorgelegd aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waar de vzw Animal Research haar maatschappelijke zetel heeft.

7. Algemene bepalingen

Animal Research vzw behoudt zich het recht voor om het Platform en de bijbehorende diensten op elk moment, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder aansprakelijkheid te wijzigen, uit te breiden, te verwijderen, te beperken of te beëindigen.

In geval van schending van de AGV door de Gebruiker, behoudt Animal Research vzw zich het recht voor om passende sancties en rechtsmiddelen te treffen. In het bijzonder behoudt Animal Research vzw zich het recht voor om de Gebruiker tijdelijk of permanent de toegang tot het Platform of onze diensten te ontzeggen. Deze maatregelen kunnen zonder opgave van redenen en zonder voorafgaande kennisgeving worden genomen. Zij mogen niet onder de verantwoordelijkheid van de vzw vallen of aanleiding geven tot enige vorm van compensatie.

De onwettigheid of ongeldigheid van enige bepaling van onze AGV, geheel of gedeeltelijk, heeft geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van enige andere bepaling. In een dergelijk geval hebben wij het recht de bepaling te vervangen door een andere geldige bepaling van gelijke strekking.

Doe een gift

Help je mee het welzijn van dieren te garanderen?

Ik help!