Vertrouwenspolitiek

Update 27 april 2021

1. Partijen en voorwerp

VZW Animal Research

Rue Eudore Davio 33, 4102 Seraing
BCE / TVA : BE0744.541.019
Mail : Infos@animal-research.be
Telefoon : +32 (0) 497/11.40.45

Animal Research stelt dit privacybeleid op om de Gebruikers van de smartphone- applicatie en de website op adres (https://www.animal-research.be) op transparante wijze te informeren over de wijze waarop persoonlijke gegevens worden verzameld en verwerkt door Animal Research.

Host : O.V.H – 2 rue Kellermann 59100 Roubaix 1007

De term "Gebruiker" verwijst naar elke Gebruiker, zijnde elke natuurlijke persoon of rechtspersoon, die de website bezoekt of er op enigerlei wijze interactie mee heeft. Als zodanig bepaalt Animal Research alle technische, juridische en organisatorische middelen en doeleinden voor de verwerking van de persoonsgegevens van Gebruikers. Daartoe verbindt Animal Research zich ertoe alle nodige maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat de verwerking van persoonsgegevens in overeenstemming is met de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en de Europese verordening van 26 april 2016 betreffende de bescherming van gegevens van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

Animal Research is vrij om eender welke natuurlijke persoon of rechtspersoon te kiezen die op haar verzoek en namens haar de persoonsgegevens van Gebruikers verwerkt. In voorkomend geval verbindt Animal Research zich ertoe een onderaannemer te selecteren die voldoende garanties biedt ten aanzien van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen voor de verwerking van persoonsgegevens, in overeenstemming met bovengenoemde wet en verordening.

2. Verwerking persoonlijke gegevens

Het gebruik van de applicatie en de webste door Gebruikers kan de communicatie van persoonsgegevens met zich meebrengen. De verwerking van dergelijke gegevens door Animal Research, als verantwoordelijke voor de verwerking, of door dienstverleners die namens en voor Animal Research optreden, geschiedt in overeenstemming met de wet en de verordening.

De persoonsgegevens worden door Animal Research verwerkt, overeenkomstig de hieronder uiteengezette doeleinden, door middel van een geautomatiseerde procedure; het gebruik van cookies; de verzending van een enquête of vragenlijst.

3. Doel van de verwerking van persoonsgegevens

Overeenkomstig artikel 13 van de Verordening worden de doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens aan de Gebruiker meegedeeld. De doeleinden zijn de volgende:

1. het verzekeren van de uitvoering van de op de website en applicatie aangeboden en overeengekomen diensten; 2. het verzekeren van de controle op de uitvoering van de aangeboden diensten; 3. het beantwoorden van de vragen van de Gebruiker; 4. het uitvoeren van statistieken om de website en applicatie, de aangeboden diensten en de interne organisatie van de werking te verbeteren; 5. het beter identificeren van de interesses van de Gebruiker.

4. Persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt

De Gebruiker stemt er bij zijn bezoek en gebruik van de website en applicatie mee in dat Animal Research de volgende persoonsgegevens verzamelt en verwerkt in overeenstemming met de voorwaarden en beginselen die in dit Privacybeleid worden beschreven:

1. De informatie van de Gebruikers die zij verstrekken voor contractuele doeleinden en voor de goede uitvoering van de wederzijdse verplichtingen, namelijk de naam, voornaam, telefoon, adres, en meer in het algemeen alle informatie die vrijwillig door de Gebruiker wordt verstrekt;

2. Informatie van Gebruikers door het invullen van formulieren of door contact via telefoon, e-mail of andere middelen, bijvoorbeeld naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer van Gebruikers.

3. Bij bezoek van elke Gebruiker aan de website wordt automatisch de volgende informatie verzameld: a. IP-adres, browsertype en -model, tijdzone, besturingssysteem; b. Alle informatie over de pagina's die de Gebruiker op de Site heeft bezocht, met inbegrip van URL, browsertijd...

5. Toestemming

Door de website of de applicatie te bezoeken en te gebruiken, verklaart de Gebruiker dat hij op de hoogte is van en vrijelijk, specifiek en ondubbelzinnig instemt met de verwerking van zijn persoonsgegevens. Deze overeenkomst heeft betrekking op de inhoud van dit privacybeleid. Toestemming wordt gegeven door de handeling waarmee de Gebruiker het vakje heeft aangevinkt dat het Privacybeleid in een hyperlink aanbiedt. Deze toestemming is een onmisbare voorwaarde voor het uitvoeren van bepaalde handelingen op de website of om de Gebruiker in staat te stellen een contractuele relatie met Animal Research aan te gaan. Elke overeenkomst tussen Animal Research en een Gebruiker met betrekking tot de op de website en de applicatie aangeboden diensten is onderworpen aan de aanvaarding van het Privacybeleid door de Gebruiker. De Gebruiker stemt ermee in dat de Gegevensbeheerder, in overeenstemming met de voorwaarden en beginselen van dit Privacybeleid, de persoonsgegevens die de Gebruiker op de website of ter gelegenheid van de door Animal Research aangeboden diensten verstrekt, verwerkt en verzamelt voor de hierboven aangegeven doeleinden. De Gebruiker heeft het recht zijn toestemming te allen tijde in te trekken. Intrekking van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de eerder gegeven toestemming onverlet.

6. Duur van de bewaring van persoonsgegevens van Gebruikers Overeenkomstig artikel 13, lid 2, van de verordening en de wet bewaart de verantwoordelijke voor de verwerking persoonsgegevens niet langer dan redelijkerwijs nodig is voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt.

Deze termijn is in ieder geval: 1 jaar

7. Ontvangers van gegevens en verstrekking aan derden

Persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan werknemers en onderaannemers van Animal Research die adequate garanties voor gegevensbeveiliging bieden en met

Animal Research samenwerken. Zij handelen onder rechtstreeks gezag van Animal Research en zijn verantwoordelijk voor het verzamelen en verwerken van deze gegevens.

In alle gevallen moeten de ontvangers van de gegevens en degenen aan wie de gegevens zijn verstrekt, de inhoud van dit privacybeleid naleven. Animal Research verzekert dat zij dergelijke gegevens alleen voor de beoogde doeleinden zal verwerken, op een discrete en veilige manier. 8. Data Protection Officer (DPO)

De volgende persoon is benoemd tot Data Protection Officer: Luppolo Beniamino De rol van de DPO bestaat erin te zorgen voor de correcte uitvoering van nationale en supranationale bepalingen betreffende het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens.

Met de DPO kan als volgt contact worden opgenomen via mail of telefoon: bluppolo@animal-research.be +32 (0) 10 45 39 45 (9u tot 17u).

9. Rechten van de Gebruikers

De Gebruiker kan te allen tijde zijn rechten uitoefenen door een e-mail te sturen naar het volgende adres Infos@animal-research.be, of door een brief met een kopie van zijn/haar identiteitskaart per post te sturen naar het volgende adres Rue Eudore Davio 33, 4102 Seraing 4/9

a. Recht op toegang

Overeenkomstig artikel 15 van de verordening garandeert Animal Research het recht op toegang tot de persoonsgegevens van de Gebruiker. De Gebruiker heeft het recht om toegang te krijgen tot de genoemde persoonsgegevens en tot de volgende informatie:

  • de doeleinden van de verwerking;

- de betrokken categorieën persoonsgegevens;

- de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt, met name ontvangers die gevestigd zijn in andere landen of internationale organisaties;

- indien mogelijk, de periode gedurende welke de persoonsgegevens worden bewaard of, indien dit niet mogelijk is, de criteria aan de hand waarvan deze periode wordt vastgesteld;

- het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering, als bedoeld in artikel 22, lid 1 en 4 van de verordening en, ten minste in die gevallen, relevante informatie over de onderliggende logica en het belang en de beoogde gevolgen van een dergelijke verwerking voor de betrokkene.

De verwerkingsvernatwoordelijke kan een redelijke vergoeding op basis van administratieve kosten in rekening brengen voor extra kopieën die door de Gebruiker zijn aangevraagd.

Wanneer de Gebruiker een dergelijk verzoek langs elektronische weg doet (bijvoorbeeld via het e-mailadres), wordt de informatie verstrekt in een algemeen gebruikte elektronische vorm, tenzij de Gebruiker anders verzoekt.

De Gebruiker krijgt uiterlijk één maand na ontvangst van het verzoek een kopie van zijn gegevens.

b. Recht om je gegevens aan te passen

Animal Research garandeert de Gebruiker het recht om zijn gegevens aan te passen en persoonsgegevens te verwijderen.

Overeenkomstig artikel 16 van de verordening kunnen onjuiste, onnauwkeurige of irrelevante gegevens te allen tijde worden verbeterd of gewist. De Gebruiker zal eerst zelf de nodige wijzigingen aanbrengen vanuit zijn Gebruikers-/andere account, tenzij deze niet zelfstandig kunnen worden aangebracht, in welk geval het verzoek kan worden ingediend bij Animal Research.

Overeenkomstig artikel 19 van de verordening stelt de verwerkingsverantwoordelijke elke ontvanger aan wie persoonsgegevens zijn verstrekt, in kennis van elke verbetering van de persoonsgegevens, tenzij onmogelijk of onevenredig veel moeite. De verwerkingsverantwoordelijke verstrekt de betrokkene op verzoek informatie over deze ontvangers.

c. Recht om je persoonsgegevens te laten wissen

De Gebruiker heeft het recht om zijn persoonsgegevens zo spoedig mogelijk te laten wissen in de in artikel 17 van de verordening genoemde gevallen.

Wanneer de verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt en op grond van het voorgaande lid verplicht is deze te wissen, neemt de verwerkingsverantwoordelijke, rekening houdend met de beschikbare technologie en de kosten van de tenuitvoerlegging, redelijke maatregelen, waaronder technische maatregelen, om de andere verwerkingsverantwoordelijken die dergelijke persoonsgegevens verwerken ervan in kennis te stellen dat de betrokkene heeft verzocht dat elke koppeling naar deze persoonsgegevens of elke kopie of reproductie daarvan wordt gewist.

Bovenstaande is niet van toepassing voor zover deze verwerking noodzakelijk is

  • voor de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en van informatie;
  • om een wettelijke verplichting na te komen die de verwerking vereist en die is neergelegd in de EU-wetgeving of in de wetgeving van de lidstaat waaraan de verwerkingsverantwoordelijke is onderworpen, of om een taak van algemeen belang of van de uitoefening van het openbaar gezag die aan de verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen, te vervullen;

- voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.

Overeenkomstig artikel 19 van de verordening stelt de verwerkingsverantwoordelijke elke ontvanger aan wie persoonsgegevens zijn verstrekt, in kennis van het wissen van persoonsgegevens of de beperking van de verwerking, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite kost. De verwerkingsverantwoordelijke verstrekt de betrokkene op verzoek informatie over deze ontvangers.

d. Recht om de verwerking te beperken

De Gebruiker heeft het recht de beperking van de verwerking van zijn persoonsgegevens te verkrijgen in de in artikel 19 van de verordening genoemde gevallen. Overeenkomstig artikel 19 van de verordening stelt de verwerkingsverantwoordelijke elke ontvanger aan wie persoonsgegevens zijn verstrekt, in kennis van elke beperking van de verwerking, tenzij die kennisgeving onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite kost. De verwerkingsverantwoordelijke verstrekt de betrokkene op verzoek informatie over deze ontvangers.

e. Recht om je persoonsgegevens over te dragen

Overeenkomstig artikel 20 van de verordening hebben Gebruikers het recht om van Animal Research persoonsgegevens over hen te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en leesbaar formaat. Gebruikers hebben het recht deze gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke in de in de verordening genoemde gevallen over te dragen zonder dat Animal Research zich daartegen verzet.

Wanneer de Gebruiker zijn recht op gegevensoverdraagbaarheid overeenkomstig het vorige lid uitoefent, heeft hij het recht de persoonsgegevens rechtstreeks van de ene naar de andere verwerkingsverantwoordelijke te laten overdragen, voor zover dit technisch mogelijk is.

De uitoefening van het recht op gegevensoverdraagbaarheid laat het recht op wissing van gegevens onverlet. Dit recht is niet van toepassing op de verwerking die noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of die deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen.

Het recht op gegevensoverdraagbaarheid laat de rechten en vrijheden van derden onverlet.

f. Recht om je te verzetten tegen de verwerking van je persoonsgegevens en tegen automatische beslissingen

De Gebruiker heeft te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens op basis van zijn/haar bijzondere omstandigheden, met inbegrip van de automatisering van gegevens door Animal Research. In overeenstemming met artikel 21 van de verordening zal Animal Research niet langer persoonsgegevens verwerken, tenzij er dwingende legitieme gronden voor de verwerking zijn die zwaarder wegen dan de belangen en de rechten en vrijheden van de Gebruiker, of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen. Wanneer persoonsgegevens worden verwerkt met het oog op klantenwerving, heeft de Gebruiker het recht te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens voor dergelijke doeleinden, met inbegrip van profilering voor zover deze verband houdt met dergelijke klantenwerving.

Wanneer de betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking voor wervingsdoeleinden, worden de persoonsgegevens niet langer voor dergelijke doeleinden verwerkt.

g. Recht om een klacht in te dienen

De Gebruiker heeft het recht om een klacht in te dienen over de verwerking van zijn persoonsgegevens door Animal Research bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, die bevoegd is voor het Belgische grondgebied. Meer informatie is te vinden op de website: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/startpagina Klachten kunnen worden ingediend op de volgende adressen: Gegevensbeschermingsautoriteit
Pressestraat 35, 1000 Brussel
Tel + 32 2 274 48 00
Fax + 32 2 274 48 35
E-mail: contact@apd-gba.be

De Gebruiker kan ook een klacht indienen bij de rechtbank van eerste aanleg van zijn woonplaats.

10. Cookies

De website gebruikt cookies om Gebruikers van de website te onderscheiden. Hierdoor kunnen wij Gebruikers een betere surfervaring bieden en de website en zijn inhoud verbeteren. De doeleinden en voorwaarden van cookies staan in deze sectie.

a. Algemene principes

Een "Cookie" is een bestand dat tijdelijk of permanent op de harde schijf van de Gebruiker wordt geplaatst bij het raadplegen van de website, met het oog op een latere verbinding. Dankzij cookies herkent de server de computer van de Gebruiker. Sommige van de door Animal Research gebruikte cookies zijn noodzakelijk voor het goed functioneren van de website, andere maken het mogelijk de ervaring van de Gebruiker te verbeteren.

De Gebruiker kan cookies personaliseren of deactiveren door zijn browserparameters in te stellen.

Door de website te gebruiken stemt de Gebruiker uitdrukkelijk in met het beheer van cookies zoals beschreven in dit artikel.

b. Type cookies en doeleinden

Op de website worden door Animal Research verschillende soorten cookies gebruikt:

  • Technische cookies: deze zijn noodzakelijk voor de werking van de website, maken de communicatie van ingevoerde gegevens mogelijk en zijn bedoeld om de navigatie van de Gebruiker te vergemakkelijken;

- Cookies voor statistieken en publieksmeting: deze cookies maken het mogelijk de Gebruiker te herkennen en worden gebruikt om het aantal Gebruikers van de Website over een bepaalde periode te tellen. Aangezien zij ook het surfgedrag aangeven, zijn zij een doeltreffend middel om de surfervaring van de Gebruiker te verbeteren door hem voorstellen en aanbiedingen te doen die hem kunnen interesseren. Ze stellen Animal Research ook in staat om mogelijke bugs op de website te identificeren en deze te corrigeren.

- Functionele cookies: deze cookies vergemakkelijken het gebruik van de website door bepaalde ingevoerde keuzes te bewaren (bijvoorbeeld de Gebruikersnaam of de taal);

c. Bewaartermijn voor cookies

Cookies worden bewaard gedurende de tijd die nodig is voor het doel waarvoor ze bestemd zijn. De cookies die op de harde schijf van de Gebruiker kunnen worden opgeslagen en hun bewaartermijn zijn de volgende : 1 jaar

d. Beheer van de cookies

Indien de Gebruiker niet wil dat de website cookies op zijn/haar harde schijf plaatst, kan hij/zij deze gemakkelijk beheren of verwijderen door zijn/haar browserinstellingen te wijzigen. De programmering van browsers stelt de Gebruiker ook in staat een bericht of melding te ontvangen wanneer een website cookies gebruikt en te beslissen of hij deze al dan niet aanvaardt.

Indien de Gebruiker bepaalde cookies deactiveert, aanvaardt hij dat de Website mogelijk niet optimaal functioneert. Sommige delen van de Website zijn mogelijk niet of slechts gedeeltelijk bruikbaar.

Als de Gebruiker bepaalde cookies wil beheren en/of verwijderen, kan hij/zij dat doen via de volgende link(s):

· Internet Explorer : http://windows.microsoft.com/en-us/windows-vista/block-or-allow-cookies
· Microsoft Edge : http://windows.microsoft.com/en-gb/windows-10/edge-privacy-faq
· Chrome : https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=nl
· Firefox : https://support.mozilla.org/nl/kb/activer-desactiver-cookies-preferences
· Safari : https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=nl_NL

Als de Gebruiker niet wil dat Google Analytics-cookies worden gebruikt, wordt hij/zij verzocht zijn/haar browser daartoe in te stellen op de volgende website: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

11. Beperking van de aansprakelijkheid van de voor de verwerking verantwoordelijke

De website kan koppelingen bevatten naar andere websites van derden die niet aan Animal Research zijn gerelateerd. Animal Research is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites of de naleving van de wet en regelgeving.

De houder van het ouderlijk gezag moet uitdrukkelijk toestemming geven voor het verstrekken van persoonlijke informatie of gegevens op de website aan een minderjarige jonger dan 16 jaar. Animal Research adviseert personen die het ouderlijk gezag over minderjarigen uitoefenen een verantwoord en veilig gebruik van het internet te bevorderen. De verantwoordelijke voor de verwerking kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het verzamelen en verwerken van informatie en persoonsgegevens van minderjarigen jonger dan 16 jaar wier toestemming niet daadwerkelijk gedekt is door die van hun wettelijke ouders, noch voor onjuiste gegevens - met name over de leeftijd - die door minderjarigen zijn ingevoerd. In geen geval zal de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerken indien de Gebruiker aangeeft jonger te zijn dan 16 jaar. Animal Research is niet verantwoordelijk voor verlies, corruptie of diefstal van persoonlijke gegevens, met name als gevolg van de aanwezigheid van virussen of als gevolg van computeraanvallen.

12. Veiligheid

De verwerkingsverantwoordelijke past organisatorische en technische maatregelen toe om een passend beveiligingsniveau voor de verwerking en verzameling van gegevens te waarborgen. Deze beveiligingsmaatregelen hangen af van de kosten van de uitvoering met betrekking tot de aard, de context en de doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking gebruikt standaardversleutelingstechnologieën bij de overdracht of verzameling van gegevens op de site.

13. Wijzigingen van het privacybeleid

Animal Research behoudt zich het recht voor dit privacybeleid te wijzigen om te voldoen aan wettelijke vereisten. De Gebruiker wordt daarom aangeraden het Privacybeleid regelmatig te controleren op wijzigingen en aanpassingen. Dergelijke wijzigingen zullen op de website worden geplaatst of per e-mail worden verzonden om de naleving ervan af te dwingen.

14. Toepasselijk recht en jurisdictie

Op dit privacybeleid is uitsluitend het Belgische recht van toepassing. Elk geschil wordt voorgelegd aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waar de zetel van Animal Research is gevestigd.

15. Contact

Voor vragen of klachten in verband met dit privacybeleid kan de Gebruiker contact opnemen met de verantwoordelijke voor de verwerking op het volgende adres Infos@animal-research.be

Doe een gift

Help je mee het welzijn van dieren te garanderen?

Ik help!